RADA SZKOŁY

Rada  Szkoły: 

- przedstawia  wnioski  w  sprawie  rocznego  planu  finansowego  środków specjalnych  szkoły i opiniuje  plan  finansowy  szkoły,

- może  występować  do  organu  sprawującego  nadzór  pedagogiczny nad  szkołą  z  wnioskami  o zadbanie  i  dokonanie  oceny  działalności szkoły,  jej dyrektora  lub  innego  nauczyciela  zatrudnionego  w  szkole; wnioski  te  mają  dla  organu  charakter  wiążący,

- opiniuje  plan  pracy  szkoły,  projekt  innowacji  i  eksperymentów  pedagogicznych  oraz  inne sprawy  istotne  dla  szkoły, z  własnej  inicjatywy  ocenia  sytuację  oraz  stan  szkoły  i  występuje z  wnioskami  do  dyrektora,  Rady  Pedagogicznej, organu  prowadzącego szkołę  w  sprawach  organizacji  zajęć  pozalekcyjnych  i  przedmiotów nadobowiązkowych,

- opiniuje  wniosek  Dyrektora  Szkoły  do  organu  prowadzącego  szkołę  o przeniesienie  zajęć lekcyjnych  na inny  dzień  tygodnia.

skład rady
w kadencji 2016-2019

Joanna Falkowska - przewodnicząca

Katarzyna Srebrowska-Budek - zastępca przewodniczącej
Przedstawiciel Rady Pedagogicznej

Elżbieta Klawoń - sekretarz
Przedstawiciel Rady Pedagogicznej

Joanna Baranowicz - członek
Przedstawiciel Rady Pedagogicznej

Bartosz Gąsiorowski - członek
Przedstawiciel Rady Rodziców

Edyta Łęcka - członek
Przedstawiciel Rady Rodziców

Elżbieta Rakowska-Kiliszek - członek
Przedstawiciel Rady Pedagogicznej

Julita Rzepczyńska - członek
Przedstawiciel Rady Rodziców

 

Regulamin  Rady  Szkoły
Szkoły  Podstawowej  nr  im.  mjra  Henryka  Sucharskiego  w  Kwidzynie

obowiązujący  od  3 grudnia 2007r.

 

Rozdział  I

Postanowienia  ogólne

 

§ 1

1.  Rada  Szkoły  Podstawowej  nr  2   w  Kwidzynie  działa  na  podstawie:

 a)  ustawy  z  dnia  7  września  1991r.  o  systemie  oświaty (Dz.U. z 2004r.  Nr  256 poz.  2572  ze  zm.),

 b) Statutu  Szkoły  Podstawowej  nr  2  im.  mjra  Henryka  Sucharskiego w  Kwidzynie.,

 c)  niniejszego  regulaminu.

Ilekroć  w  niniejszym  regulaminie  mowa  o  szkole  rozumie  się  przez  to Szkołę  Podstawową  nr  2  im.  mjra  Henryka  Sucharskiego  w  Kwidzynie.

 

Rozdział II

Przedmiot  i  zakres  działania

 

§ 2

1. Rada Szkoły jest społecznym organem Szkoły, który uczestniczy w  rozwiązywaniu  spraw  wewnętrznych  Szkoły,  przy  czym  do  jej  kompetencji należy:

a) uchwalanie  Statutu  Szkoły,

b) przedstawianie  wniosków  w  sprawie  rocznego  planu  finansowego i  opiniowanie  projektu  planu  finansowego  Szkoły,

c) występowanie  do  organu  sprawującego  nadzór  pedagogiczny  nad  Szkołą  z  wnioskami  o  zbadanie i  dokonanie  oceny  Szkoły,  jej  dyrektora  lub  innego nauczyciela  zatrudnionego  w Szkole,  przy  czym  wnioski  te  mają  dla  organu charakter  wiążący,

d) opiniowanie planu pracy Szkoły, projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla Szkoły,

e) ocenianie sytuacji oraz stanu Szkoły i występowanie z wnioskami do dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Szkołę, w szczególności  w  sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

f) uchwalanie regulaminu Rady Szkoły,

g) wybór Przewodniczącego, zastępcy, sekretarza Rady  Szkoły.

 

Rozdział III

Tryb wyboru, organizacja i zasady działania

 

§ 3

Kadencja  Rady Szkoły  trwa  3  lata.

 

§ 4

1. Rada Szkoły składa się  z 8 osób.

2. W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie:

a) nauczyciele wybrani przez Radę Pedagogiczną,

b) rodzice wybrani przez Radę Rodziców.

 

§ 5

Tryb wyboru członków Rady Szkoły  określa  Statut Szkoły  i  niniejszy  regulamin.

 

§ 6

Zebrania Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców zwoływane i organizowane są w trybie określonym w ich regulaminach.

 

§ 7

1. Wybory członków Rady Szkoły dokonywane przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców odbywają się spośród kandydatów, którzy wyrazili na to zgodę.

2. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania, na których biorący udział w głosowaniu wpisują po 4  nazwiska  i  imiona  osób  na  których  oddają  swój  głos.

3. Członkami Rady Szkoły zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, przy czym w przypadku równej liczby głosów, jeżeli uniemożliwia to wyłonienie członków Rady Rodziców, przeprowadza się drugie głosowanie spośród kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów.

4. Z czynności wyborów sporządza się protokół w trybie określonym regulaminem Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej. Do protokołu dołącza się listy obecności i karty do głosowania.

 

§ 8

Wychowawcy oddziałów, Komisja Skrutacyjna przekazuje Dyrektorowi Szkoły protokoły z czynności wyborów wraz z załącznikami, natomiast Rada Rodziców kopię protokołu – niezwłocznie, nie później niż następnego dnia po przeprowadzeniu wyborów.

 

§ 9

1.Mandat członka Rady Szkoły wygasa w następujących  przypadkach:

   a) rezygnacji,

   b) śmierć,

   c) rozwiązanie stosunku pracy przez nauczyciela,

   d) ukończenie nauki w szkole przez dziecko danego rodzica.

2.W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Szkoły przeprowadza się wybory uzupełniające, stosując odpowiedni zapisy § 7 -8.

 

§ 10

 

1. Rada Szkoły na pierwszym posiedzeniu dokonuje wyboru spośród swoich członków:

    a) Przewodniczącego Rady Szkoły,

    b) zastępcę Przewodniczącego Rady Szkoły,

    c) sekretarza Rady Szkoły.

 

§ 11

1. Rada Szkoły na pierwszym posiedzeniu przyjmuje regulamin swojej działalności.

2. Regulamin Rady Szkoły może być nowelizowany i uchwalany większością głosów składu Rady.

3. Zebrania Rady Szkoły odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w ciągu roku szkolnego.

4. Zebrania Rady Szkoły zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Szkoły lub na wniosek Dyrektora Szkoły.

5. Zebrania Rady Szkoły prowadzi Przewodniczący Rady Szkoły, jego zastępca lub sekretarz Rady Szkoły.

6. Zebrania Rady Szkoły są protokołowane.

7. Dokumentacja Rady Szkoły gromadzona jest przez sekretarza Rady Szkoły.

8. W posiedzeniach Rady Szkoły może uczestniczyć z głosem doradczym Dyrektor Szkoły lub inna osoba wyznaczona przez Dyrektora.

9. Do udziału w posiedzeniach Rady Szkoły mogą być zapraszane przez Przewodniczącego Rady Szkoły – za zgodą lub na wniosek Rady Szkoły – inne osoby z głosem doradczym.

10.Uchwały Rady Szkoły podejmowane są większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.

11.W przypadku podjęcia przez Radę Szkoły uchwały sprzecznej z obowiązującym prawem, Dyrektor Szkoły zawiesza jej wykonanie i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Radę Szkoły w terminie 14 dni lub do rozstrzygnięcia przez organ prowadzący lub nadzorujący Szkołę.

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

 § 12

Obsługę administracyjną Rady Szkoły zapewnia Dyrektor.

 

Kwidzyn, 03.12.2007r.   Przewodniczący Rady Szkoły
Waldemar  Szołtys