RADA SZKOŁY

 

skład rady
w kadencji 2016-2019

Joanna Falkowska - przewodnicząca

Katarzyna Srebrowska-Budek - zastępca przewodniczącej
Przedstawiciel Rady Pedagogicznej

Elżbieta Klawoń - sekretarz
Przedstawiciel Rady Pedagogicznej

Joanna Baranowicz - członek
Przedstawiciel Rady Pedagogicznej

Bartosz Gąsiorowski - członek
Przedstawiciel Rady Rodziców

Edyta Łęcka - członek
Przedstawiciel Rady Rodziców

Elżbieta Rakowska-Kiliszek - członek
Przedstawiciel Rady Pedagogicznej

Julita Rzepczyńska - członek
Przedstawiciel Rady Rodziców

 

Regulamin  Rady  Szkoły Podstawowej  nr 2

im.  majora  Henryka  Sucharskiego  w  Kwidzynie

                                       

§ 1

1.  Rada  Szkoły  Podstawowej  nr  2   w  Kwidzynie  działa  na  podstawie:

 a) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – „Prawo Oświatowe”

 b) Statutu  Szkoły  Podstawowej  nr  2  im.  mjra  Henryka  Sucharskiego w  Kwidzynie.,

 c)  niniejszego  regulaminu.

Ilekroć  w  niniejszym  regulaminie  mowa  o  szkole  rozumie  się  przez  to Szkołę  Podstawową  nr  2  im.  mjra  Henryka  Sucharskiego  z siedzibą przy ulicy Staszica 16, 82-500 Kwidzyn.

 

§ 2

1. Rada Szkoły jest społecznym organem Szkoły, który uczestniczy w  rozwiązywaniu  spraw  wewnętrznych  Szkoły,  przy  czym  do  jej  kompetencji należy:

a) uchwalanie  Statutu  Szkoły oraz wprowadzanie do niego istotnych zmian

b) przedstawianie  wniosków  w  sprawie  rocznego  planu  finansowego i  opiniowanie  projektu  planu  finansowego  Szkoły,

c) występowanie  do  organu  sprawującego  nadzór  pedagogiczny  nad  Szkołą  z  wnioskami  o  zbadanie i  dokonanie  oceny  Szkoły,  jej  dyrektora oraz  nauczycieli  zatrudnionych  w Szkole,  przy  czym  wnioski  te  mają  dla  organu charakter  wiążący,

d) występowanie  do dyrektora szkoły z wnioskami, a także opiniowanie  wniosków   dyrektora szkoły w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla  uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

e) opiniowanie planu pracy Szkoły, projektów innowacji  oraz eksperymentów pedagogicznych a także innych  wydarzeń i przedsięwzięć  istotnych dla Szkoły,

f) ocenianie sytuacji oraz stanu Szkoły i występowanie z wnioskami do dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Szkołę, w szczególności  w  sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

g) uchwalanie regulaminu Rady Szkoły,

h) wybór Przewodniczącego, zastępcy, sekretarza Rady  Szkoły

 

§ 3

Kadencja  Rady Szkoły  trwa  3  lata.

 

§ 4

1. Rada Szkoły liczy 12 członków.

2. W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie:

a) nauczyciele wybrani przez Radę Pedagogiczną,

b) rodzice wybrani przez Radę Rodziców

c) uczniowie wybrani przez Radę Samorządu  Uczniowskiego

 

§ 5

Tryb wyboru członków Rady Szkoły  określa  Statut Szkoły  i  niniejszy  regulamin.

 

§ 6

Uczniowie wybrani w skład Rady Szkoły są zapraszani na zebrania dotyczące spraw uczniowskich i ogólnoszkolnych.

 

§ 7

Zebrania Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców zwoływane i organizowane są w trybie określonym w ich regulaminach.

 

§ 8

1. Wybory członków Rady Szkoły dokonywane przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Radę Samorządu Uczniowskiego odbywają się spośród kandydatów, którzy wyrazili na to zgodę.

2. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania, na których biorący udział w głosowaniu wpisują przynajmniej po 4 nazwiska  i  imiona  osób  na  których  oddają  swój  głos.

3. Członkami Rady Szkoły zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, przy czym w przypadku równej liczby głosów, jeżeli uniemożliwia to wyłonienie członków Rady Szkoły, przeprowadza się drugie głosowanie spośród kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów.

4. Z czynności wyborów sporządza się protokół. Do protokołu dołącza się listy obecności i karty do głosowania.

 

§ 9

Komisje Skrutacyjne Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Rady Samorządu Uczniowskiego przekazują  Dyrektorowi Szkoły protokoły z czynności wyborów wraz z załącznikami – niezwłocznie, nie później niż następnego dnia po przeprowadzeniu wyborów.

 

§ 10

1. Mandat członka Rady Szkoły wygasa w następujących  przypadkach:

   a) pisemnej rezygnacji złożonej osobiście  przewodniczącemu  lub zastępcy Rady Szkoły

   b) śmierci członka

   c) rozwiązania stosunku pracy przez nauczyciela,

   d) ukończenia nauki w szkole przez dziecko danego rodzica

   e) ukończenia nauki w szkole przez ucznia lub naruszenie zapisu regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Szkoły przeprowadza się wybory uzupełniające, stosując odpowiedni zapisy § 8-9.

3. W przypadku notorycznego uchylania się od pracy w Radzie lub jaskrawego naruszenia norm współżycia społecznego, Rada może odwołać swojego członka.

 

 

§ 11

1. Rada Szkoły na pierwszym posiedzeniu dokonuje wyboru spośród swoich członków:

    a) przewodniczącego Rady Szkoły,

    b) zastępcę przewodniczącego Rady Szkoły,

    c) sekretarza Rady Szkoły.

 

§ 12

1. Regulamin Rady Szkoły może być nowelizowany i uchwalany większością głosów składu Rady.

2. Zebrania Rady Szkoły odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w ciągu roku szkolnego.

3. Zebrania Rady Szkoły zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Szkoły lub na wniosek Dyrektora Szkoły.

4. Zebrania Rady Szkoły prowadzi Przewodniczący Rady Szkoły, jego zastępca lub sekretarz Rady Szkoły.

5. Zebrania Rady Szkoły są protokołowane.

6. Dokumentacja Rady Szkoły gromadzona jest przez sekretarza Rady Szkoły.

7. W posiedzeniach Rady Szkoły może uczestniczyć z głosem doradczym Dyrektor Szkoły lub inna osoba wyznaczona przez Dyrektora.

8. Do udziału w posiedzeniach Rady Szkoły mogą być zapraszane przez Przewodniczącego Rady Szkoły – za zgodą lub na wniosek Rady Szkoły – inne osoby z głosem doradczym.

9.Uchwały Rady Szkoły podejmowane są większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.

10.W przypadku podjęcia przez Radę Szkoły uchwały sprzecznej z obowiązującym prawem, Dyrektor Szkoły zawiesza jej wykonanie i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Radę Szkoły w terminie 14 dni lub do rozstrzygnięcia przez organ prowadzący lub nadzorujący Szkołę.

 

 

§ 13

1.   Regulamin Rady wchodzi w życie z dniem 08.01.2018r

2.   Wszystkich członków Rady obejmuje tajemnica obrad, z wyłączeniem postanowień końcowych zawartych w protokołach.

 

 

§ 14

Obsługę administracyjną Rady Szkoły zapewnia Dyrektor.

 

Kwidzyn, 08.01.2018r.